meldingsplicht WWFT

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat

 

De notaris is verplicht ongebruikelijke geldtransacties die te maken kunnen hebben

met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt

ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit geldt ook

voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De Wwft geldt voor

bijna het gehele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.

 

Cliëntenonderzoek

Cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren, moeten zich eerst

een keer persoonlijk laten identificeren en hun identiteit, met behulp van een geldig en

origineel identiteitsbewijs, bij de notaris laten verifiëren. Afhankelijk van de mate van het

risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is de notaris op grond van de Wwft

verplicht verder cliëntenonderzoek te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor cliënten die een

politiek prominente functie bekleden en niet in Nederland wonen of niet de Nederlandse

nationaliteithebben. Deze worden ook wel PEP’s genoemd: politically exposed persons.

Vaststelling identiteit

Personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland kunnen hun identiteit

laten verifiëren aan de hand van een geldig nationaal paspoort, een diplomatiek paspoort

of dienstpaspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart met pasfoto of een geldig

rijbewijs met pasfoto waarvan de houder in Nederland woont. Andere personen kunnen

hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig

vreemdelingendocument.

Het vaststellen van de identiteit kan in overleg met de notaris

ook door een andere beroepsbeoefenaar worden gedaan.

Rechtspersonen

De identiteit van een rechtspersoon, zoals een bv, nv of stichting, kan worden vastgesteld

aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Dit kan zowel een uittreksel in

fysieke vorm zijn als een uittreksel in elektronische vorm dat door de notaris zelf wordt

aangevraagd. Ook alle personen die een belang houden van meer dan 25 procent in het

kapitaal van een rechtspersoon of daarin de feitelijke zeggenschap kunnen uitoefenen,

moeten bekend zijn bij de notaris en hun identiteit desgewenst laten verifiëren. Deze

personen worden ook wel UBO’s genoemd: ultimate beneficial owners. De notaris kan

verplicht zijn op grond van de Wwft nader onderzoek te doen.

Meldingsplicht

Notarissen mogen op basis van hun beroepsregels geen contante bedragen aannemen van

15.000 euro of meer. Wanneer er toch 15.000 euro of meer in contanten wordt betaald

of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit melden bij de FIU-Nederland.

Dit zal ook het geval zijn als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris

stort. Deze meldingsplicht geldt ook als de notaris op verzoek van een cliënt 15.000 euro

of meer in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank.

De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke

transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles

vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment

dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de

gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht

eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij de FIU-Nederland te melden.

De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen