Fiscaal

Er zijn diverse mogelijkheden om ervoor te zorgen dat bij overlijden minder erfbelasting betaald hoeft te worden. Overigens is de wetgeving op dit terrein continu in beweging en dient u uw planning regelmatig bij te stellen.
Het vermogen in gedeelten naar de volgende generatie te laten overgaan kan een progressievoordeel opleveren (De Successiewet kent nl. een hoger tarief als er meer vermogen wordt gëerfd). Dit kan men bereiken om tijdens leven al schenkingen te doen. Voorts kan men dit bereiken door bv. kleinkinderen al direkt mee te laten erven. Een andere mogelijkheid is aan een erfgenaam het vruchtgebruik toe te kennen (bv. de langstlevende ouder) en aan de anderen (meestal de kinderen) de zogenaamde bloot eigendom (eigendom die een ander mag gebruiken). Of dit voor u interessant is dient per geval bekeken te worden met name gelet op de nieuw ingevoerde Erf- en Schenkingsbelastingwet 2010.
Schenkingen op papier of overdracht van de woning aan de kinderen kan soms ook een middel zijn om successierecht te besparen.
Indien men een onderneming heeft in de vorm van een Besloten Vennootschap (B.V.) zijn daar ook mogelijkheden om sommige erfgenamen het vruchtgebruik toe te kennen en anderen de eigendom van de aandelen. In het kader van een onderneming zijn er ook mogelijkheden om het vermogen van de onderneming op een fiscaal zo gunstig mogelijke wijze te laten overgaan naar de volgende generatie. Het daadwerkelijk mee laten werken van de kinderen en/of partner in uw onderneming kan ook ingezet worden om een fiscaal gunstiger resultaat te bereiken.
Tenslotte kunnen ook huwelijksvoorwaarden gebruikt worden om een fiscaal gunstig resultaat te behalen.
Bij het zoeken naar gunstige resultaten voor de erfbelasting en het schenkingsrecht dienen de gevolgen voor de inkomstenbelasting niet uit het oog te worden verloren.
Ons kantoor is tevens lid van de Nederlandse Federatie van belastingadviseurs en kan u zowel op notarieël als fiscaal gebied (op deze notariele onderwerpen) prima van dienst zijn.