Overige diensten

Naast de in de subcategorieën reeds gemelde werkterreinen kunt u bij de notaris ook nog voor andere zaken terecht. Te denken valt aan het verlenen van een volmacht, het vastleggen van een geldlening, een depôtakte (bijvoorbeeld om het bestaan van een overeenkomst te bewijzen of om gelden te deponeren onder bepaalde voorwaarden, uitgezonderd de zogenaamde slotuitkeringen bij ontslag) en de trekking van loterijen.